Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon või tööalane nõustamine, on süsteemne protsess, milles peamine fookus on töö teiste inimestega, professionaalse arengu toetamine ning rahuldust pakkuvate lahenduste leidmine keerulistes olukordades.
Meeskonna supervisioonis on lisaks olulised teemad veel töömotivatsioon ja läbipõlemine, ressursside optimaalne kasutamine, suhted ja inimeste rollid meeskonnatöös.
Organisatsioonisupervisioonis keskendutakse esmalt asutusele kui tervikule, juhtide tegevusele ja toetamisele ning töökultuurile, selle loomisele või (p)arendamisele.
Superviisor aitab visualiseerida hetkeseisu, toetab eesmärkide seadmist, pakub vahendeid lahenduste leidmiseks, juhib refleksiooniprotsessi ja annab neutraalset tagasisidet toimuvale.
Supervisiooni käigus toimub töötegevuste teadvustamine ja analüüs, misläbi saab võimalikuks isiksuslik ja professionaalne areng.
“Õppimiseks ei piisa üksnes kogemusest. Kui inimene ei õpi reflekteerima oma kogemust, on väga tõenäone, et õpitu ununeb kiiresti või pole õpipotentsiaali optimaalselt ära kasutada. Reflektsioonist tulenevad tunded ja mõtted on need, mille kaudu tekivad uued vaatenurgad, kontseptsioonid ja lahendused. Uued vaatenurgad omakorda võimaldavad tulla efektiivselt toime uute olukordadega“ (Gibbs 1988)
Reflektiivse õppimise oskused toetavad õpitu kiiremat omandamist, mistõttu on see metoodika tulemuslik professionaalsete oskuste arendamisel ja tööalase tõhususe parendamisel.
Soovitan kasutada supervisiooniteenust, kui Teie või organisatsiooni jaoks on olulised:
– erialane enesetäiendamine ja professionaalsuse kasv,
– isiklike ressursside avastamine ja optimaalne rakendamine,
– läbipõlemise ennetamine, märkamine, sellest taastumine,
– töötulemuste kvaliteet,
– inspireeriv ja motiveeriv töökultuur,
– tõhus ja arendav meeskonnatöö,
– tulemuslik tööalaste pingete ja probleemide lahendamine,
– terviklik lähenemine,
– vaimne ja füüsiline tasakaal,
– rahuldust pakkuv elu- ja töökorraldus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *