Juhi arenguprogramm

Juhi arenguprogramm – täienduskoolitus algajale või kogenud juhile

Iga organisatsiooni areng ja tulemuslikkus sõltub selle töötajatest ja juhtidest. Töötajad on nii oma kliendi kui ka juhi nägu. Kui juht on seisukohal, et ka tema vajab toetust ja seda kasutab, siis areneb nii meeskonna töökultuur kui paraneb juhi elukvaliteet. Meeskonna liikmetele on enesest hooliv juht heaks eeskujuks, mis julgustab ka neid enesesse samamoodi suhtuma.

Kellele?

Programm valmib rätsepatööna ja on suunatud juhile, kes usub, et tema tööriistakasti kuulub tema isiksus, kompetentsid, kogemuseed ja järjepidev refleksioon. Võimalik koodnada grupp sarnase taustaga juhte.

Programmi tulemusena:

  • selgineb juhi identiteet;
  • areneb tasakaalustatud juhtimisstiil;
  • tekib mõtteid ja nippe enda ja teiste juhtimiseks;
  • kasvab tööriistakast enda ja meeskonna arendamiseks;
  • suureneb töötajate ja klientide rahulolu organisatsiooniga.

Täiendkoolitusel kasutatakse supervisiooniprotsessi põhimõtteid, st regulaarsed kohtumised, järjepidev aktuaalsete teemade refleksioon ja õppimine omakogemusest, eesmärkide seadmine ja nende saavutamise hindamine.

Temaatika

Organisatsiooni, juhi missioon, visioon, eesmärgid
Meeskonna ja selle liikmete vastutus, rollid, potentsiaal, vajadused ja ootused
Juhi kompetentsid
Süsteemne juhtimine: aja-, info-, enese-, protsesside-, inimeste juhtimine
Eesmärkide seadmine, analüüsimine, hindamine
Tööjuhendamine ja arenguvestlused
Suhtlemistehnikad ja konfliktide juhtimine, sh enesekehtestamine
Töökeskkond, sh riskide hindamine
Probleemse, agressiivse käitumise juhtimine (klienditöö tehnika)
Motiveeriv töökultuur ja eluterve tööhügieen
Loovus ja innovatsioon igapäevatöös

NB! Temaatika võib muutuda lähtuvalt konkreetse osaleja, organisatsiooni isiklikest vajadustest ja soovidest.

Ajaraam

Koolituse kestus lepitakse kokku konkreetse tellijaga. Tavapäraselt toimub koolitus 3 kuu jooksul, sagedusega 1x nädalas, min 2h kord. Iseseisva töö maht on minimaalselt 2x koolituse toimumisajast.

Koolitaja: Helena Ehrenbusch

professionaalne superviisor & coach, 8.tase
psühholoog-nõustaja
koolitaja
artist, koreorgraaf ja lavastaja
eraettevõtja (loomemajandus)
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu president

Täpsem info: www.ehrenbusch.ee

Lähtuvalt koolituse tellija soovidest on koolituse korraldajal õigus värvata spetsialiste spetsiifiliste teemade koolitamiseks

Täienduskoolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

* Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija avalduse alusel individuaalse kohtumise, e-posti või telefoni teel Ehrenbusch Consulting OÜ kodulehel märgitud kontaktil.

* Koolitusel õppimist saavad alustada isikud, kes on teinud koolitajaga vastava kokkuleppe, tasunud õppemaksu või esitanud organisatsiooni kinnituskirja õppemaksu tasumise kohta.

* Kokkulepped õppemaksu tasumise või sellest vabastamise osas sõlmitakse iga osalejaga individuaalselt.

* Koolituste kohta on koolitusele soovija õigus saada täiendavat informatsiooni koolitust tutvustaval sisulehel märgitud kontakisikult.

* Koolituse alustamiseks määratud eritingimused (kui need on olemas) on märgitud iga täienduskoolituse õppekavas.

* Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid koolituse korraldamisega seonduvalt kahepoolsel kokkuleppel ja need ei kuulu avaldamiseks kolmandale osapoolele ning andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest (§ 6).

* Koolitused toimuvad online või kokkulepitud pinnal.

* Katkestatakse nende koolitatavate koolitus, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.

* Katkestatakse koolitus õppija isikliku sooviavalduse alusel.

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  • Ehrenbusch Consulting OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest.

• Ehrenbusch Consulting OÜ koostab koolituse õppekava vastavalt tellija sisendile, arvestades seejuures koolituse eesmärki, osaleja(te) seniseid teadmisi ja kogemusi, teoreetilise ja praktiliste ülesannete osakaalu vajadust, grupi suurust jms.

• Õppekava koostamisel lähtub Ehrenbusch Consulting OÜ kliendi kaardistatud koolitusvajadusest või selgitab koos tellijaga välja koolitusvajaduse, mille alusel Ehrenbusch Consulting OÜ koostab ja kooskõlastab kliendiga õppekava.

• Koolitus viiakse läbi eelnevalt tellijaga kooskõlastatud õppekava alusel, tagamaks nii tellija ootustele kui ka koolitatavate vajadustele vastava programmi.

• Eelneval kokkuleppel kliendiga viib Ehrenbusch Consulting OÜ täienduskoolituse kohta läbi tagasisideküsitluse. Selle alusel saab analüüsida, kas koolitus on täinud oma eesmärki ning kas ja milliste jätkukoolituste vastu koolitatavad huvi tunnevad või vajadust näevad.

• Ehrenbusch Consulting OÜ koolitajad on kõrghariduse ja pikaaegse kogemusega valdkonna spetsialistid.

Info koolituse kohta: Helena Ehrenbusch, tel 5024163, helena@ehrenbusch.ee