Spordi coaching

Coaching spordis on sportlase juhendatud edusammude ja arengu protsess kindlal spordialal arengu määratletavates etappides. Spordicoach on sportlase toetaja tema enesearengu ja sportlike saavutuste teel. Coachi ja treeneri erinevus seisneb metoodilises lähenemises tööle ja iseenda arengule töö kontekstis.

Antud koolitus on on suunatud nii noortreeneritele väljaõppeks kui kogenud treenerile enesetäiendamiseks ja kogemuste kinnistamiseks, läbipõlemise vältimiseks, paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolitus on praktiline protsess, mis koosneb minimaalselt 16. kohtumisest nelja kuu vältel ja eeldab järjepidevat praktilist tööd iseenda mõtete, uskumuste ja tegevuste analsüüsimisega. Koolitus on suunatud treeneri kui isiksuse arengule, mitte niivõrd erialapõhiste pädevuste õppimiseks. Kasutatav metoodika: reflektiivne õppimine, iseseisev töö kirjanduse ja töölehtedega, supervisioon.

Coachid, kes osalesid reflektiivse õppimise kursustel, on öelnud: reflektiivne praktika tõstis eneseteadlikkust, millega kaasnes kindlustunde suurenemine; parem arusaamine kontekstist, milles ma töötan; paranes sportlase vajadustest arusaamine (Corpley, Miles, Peel, 2012)

Õppeprotsessi väljund sõltub osaleja seoatud eesmärkidest. Võimalikud tulemused:

 • tekib või areneb treeneri identiteet;
 • tekivad oskused kasutada tasakaalustatud juhendamisstiili;
 • paraneb arusaam sportlase vajadustest, oskused hinnata sportlase võimekust ja potentsiaali, ning luua vastav treeningplaan;
 • kasvab tööriistakast enda ja sportlaste arendamiseks;
 • paranevad sportlaste tulemused ja isiklik saavutus.

Reflektiivse õppimise ohud:

 • treeneril on keeruline leida aega struktuurseks ja metoodiliseks reflekteerimiseks,
 • tulemus ei ole nähtav koheselt (protsessipõhine),
 • emotsioonide reflekteerimine tekitab haavatavust ja ebamugavust.
  Seetõttu võib reflektiivne õppimine toimuda üksnes professionaalse coachi käe all.

 Koolituse teemad

 1. Coachi roll
 2. Coachingu planeerimine fookusega sportlase arengul
 3. Coachingu filosoofia
 4. Võistluste keskkond
 5. Praktiline treening – kuidas luua õppimist soodustav keskkond
 6. Praktiline treening – kuidas tekitada motivatsioon
 7. Praktiline treening – talendi areng
 8. Coachingu taktikad
 9. Kuidas treener õpib ja areneb
 10. Emotsionaalne intelligentsus
 11. Mentorlus kui arengut toetav tööriist
 12. Reflektiivne praktika
 13. Õppimine ja õpiteooriad
 14. Tehnoloogia spordicoachingus
 15. Kokkuvõte ja edasised plaanid

Valida on lisaks võimalik alljärgnevatest teemadest:

– coaching ja spordicoaching
– truvalisus treeningul (füüsiline, psüühiline, kognitiivne, emotsionaalne, seksuaalne)

– coachi isiklikud ja erialased väärtused
– 
coachi identiteet ja selle kujunemine, rollid
– võim ja selle (kuri)tarvitamine
– sisemine ja väline distsipliin
– 
coachi käitumine ja sportlase saavutused
– 
coachi stress ja läbpõlemine

– erialased teadmised ja nende rakendamine
– suhtlemine sportlase, tema lähedaste, rahastajate ja kogukonnaga
– praktilised juhised igapäevatööks

Täpsem koolituse sisu, vorm ja ketsvus pannakse kokku lähtuvalt Teie klubi ja treeneri vajadustest. Võimalik ka ühekordne koolitus meetodiga tutvumiseks. Küsi lisa!

Koolitaja: Helena Ehrenbusch

professionaalne superviisor & coach, 8.tase
psühholoog-nõustaja
koolitaja
artist, koreorgraaf ja lavastaja
Täpsem info: www.ehrenbusch.ee

Lähtuvalt koolituse tellija soovidest on koolituse korraldajal õigus värvata spetsialiste spetsiifiliste teemade koolitamiseks

Täienduskoolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

* Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija avalduse alusel individuaalse kohtumise, e-posti või telefoni teel Ehrenbusch Consulting OÜ kodulehel märgitud kontaktil.

* Koolitusel õppimist saavad alustada isikud, kes on teinud koolitajaga vastava kokkuleppe, tasunud õppemaksu või esitanud organisatsiooni kinnituskirja õppemaksu tasumise kohta.

* Kokkulepped õppemaksu tasumise või sellest vabastamise osas sõlmitakse iga osalejaga individuaalselt.

* Koolituste kohta on koolitusele soovija õigus saada täiendavat informatsiooni koolitust tutvustaval sisulehel märgitud kontakisikult.

* Koolituse alustamiseks määratud eritingimused (kui need on olemas) on märgitud iga täienduskoolituse õppekavas.

* Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid koolituse korraldamisega seonduvalt kahepoolsel kokkuleppel ja need ei kuulu avaldamiseks kolmandale osapoolele ning andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest (§ 6).

* Koolitused toimuvad online või kokkulepitud pinnal.

* Katkestatakse nende koolitatavate koolitus, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.

* Katkestatakse koolitus õppija isikliku sooviavalduse alusel.

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 • Ehrenbusch Consulting OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest.

• Ehrenbusch Consulting OÜ koostab koolituse õppekava vastavalt tellija sisendile, arvestades seejuures koolituse eesmärki, osaleja(te) seniseid teadmisi ja kogemusi, teoreetilise ja praktiliste ülesannete osakaalu vajadust, grupi suurust jms.

• Õppekava koostamisel lähtub Ehrenbusch Consulting OÜ kliendi kaardistatud koolitusvajadusest või selgitab koos tellijaga välja koolitusvajaduse, mille alusel Ehrenbusch Consulting OÜ koostab ja kooskõlastab kliendiga õppekava.

• Koolitus viiakse läbi eelnevalt tellijaga kooskõlastatud õppekava alusel, tagamaks nii tellija ootustele kui ka koolitatavate vajadustele vastava programmi.

• Eelneval kokkuleppel kliendiga viib Ehrenbusch Consulting OÜ täienduskoolituse kohta läbi tagasisideküsitluse. Selle alusel saab analüüsida, kas koolitus on täinud oma eesmärki ning kas ja milliste jätkukoolituste vastu koolitatavad huvi tunnevad või vajadust näevad.

• Ehrenbusch Consulting OÜ koolitajad on kõrghariduse ja pikaaegse kogemusega valdkonna spetsialistid.

Info koolituse kohta: Helena Ehrenbusch, tel 5024163, helena@ehrenbusch.ee