Õppekorraldus

Täiendusõppe koolituse korralduse alused

Ehrenbusch Consulting OÜ täiendusõppe koolituste korralduse alustes sätestatakse õppijate täiendusõppesse vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord ning täiendusõppe eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord, kirjeldatakse kvaliteedi tagamise alused.

1. Õppetöö korraldus

1.1 Koolitused toimuvad vastava koolituse programmis määratud mahus ja koolituse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.2 Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes, lähtuvalt koolituse eripärast.

1.3 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Ehrenbusch Consulting OÜ õppekorralduse alustega.

1.4 Koolitused toimuvad online keskkonnas või osalejatele teavitatud aadresil.

1.5 Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid koolituse korraldamisega seonduvalt kahepoolsel kokkuleppel ja need ei kuulu avaldamiseks kolmandale osapoolele. Andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest (§ 6).

2. Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused

2.1 Ehrenbusch Consulting OÜ lähtub täiendusõppe koolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest.

2.2 Tellitud koolituste puhul koostab Ehrenbusch Consulting OÜ koolituse programmi vastavalt tellija sisendile, arvestades seejuures koolituse eesmärki, osaleja(te) seniseid teadmisi ja kogemusi, teoreetilise ja praktiliste ülesannete osakaalu vajadust, grupi suurust jms.

2.3 Eelneval kokkuleppel kliendiga viib Ehrenbusch Consulting OÜ täienduskoolituse kohta läbi tagasisideküsitluse. Selle alusel saab analüüsida, kas koolitus on täinud oma eesmärki ning kas ja milliste jätkukoolituste vastu koolitatavad huvi tunnevad või vajadust näevad.

2.4 Ehrenbusch Consulting OÜ koolitajad on kõrghariduse ja pikaaegse kogemusega valdkonna spetsialistid.

2. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab vastava online vormi täitmise kaudu, mille viide on lisatud vastava koolituse kirjelduse juurde veebis.

2.2 Koolitusel õppimist saavad alustada isikud, kes on teinud koolitajaga vastava kokkuleppe, tasunud õppemaksu või esitanud organisatsiooni kinnituskirja õppemaksu tasumise kohta.

2.3 Koolituse alustamiseks määratud eritingimused (kui need on olemas) on märgitud vastava täiendusõppe koolituse programmis.
2.4 Koolituste kohta on huvilisel õigus saada täiendavat informatsiooni. Selleks soovitame pöörduda koolitust tutvustaval veebilehel märgitud kontakisiku poole.
2.4 Ehrenbusc Consulting OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.5

2.6 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

3. Koolituse lõpetamine, katkestamine ja väljaarvamise kord.

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse programmis. Koolitusel osalenud õppijale väljastatakse  tõend vastavalt Täienduskoolituse standardi §3-le.

3.2 Koolituse lühemas mahus läbinud või katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

3.3 Katkestatakse nende koolitatavate koolitus, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.

3.4 Katkestatakse koolitus õppija isikliku sooviavalduse alusel.

4. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

4.3 Kokkulepped õppemaksu tasumise erisustest või sellest vabastamise osas sõlmitakse iga osalejaga individuaalselt.

5. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

5.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

5.4 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse konktaktisikule.

5.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikultEhrenbusch Consulting OÜ koolituse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Info koolituse kohta: Helena Ehrenbusch, tel 5024163, helena@ehrenbusch.ee