Supervisioon ja coaching tervishoius

Supervisioon ja coaching tervishoius

"Tervishoius on tõhusa supervisiooniteenuse tulemiks turvaline ja kvaliteetne teenus patsiendile või kliendile.Tervishoiuvaldkond on sajandeid püsinud hierahilise süsteemina, mis tänapäeval on hakanud tekitama vastuolusid süsteemi siseselt, suhetes patsiendiga või ka kogukonnaga. Vastuolud võivad tekkida alluvussuhete baasil, mitmete erinevate ja kattuvate rollide korral, vajadusest muuta harjumuspärast tegevus- ja rollimudelit, samaaegsest õpetamisest ning õppmisest, õpikäsitluse muutumisest, kuid ka patsientide ja kolleegidega suhtlemisest, suhtlemisstandaridte muutumisest, konfliktidest. Seega ei ole pingelised olukorrad tingitud mitte niivõrd puudujäägist erialastes oskustes, mida saaks parendada tavapärase täiendõppe abil, vaid sageli pigem vastuolulisi väärtusi peegeldavast organisatsioonikultuurist, mis erinevatel põhjustel ei tule nii kergesti kaasa keskkonna muutuvate nõudmistega." Artikkel on kirjutatud kahasse Kristel Kotkasega ja tutvustab supervisiooni vajadust ja võimalusi tervishoiusüsteemis. Avaldatud Tervise Arengu Instituudi võrguväljaandes Terviseinfo.ee, 28.01.2019. Loe artiklit siit....
Read More
Intervisioonigruppide võlu

Intervisioonigruppide võlu

Kui sa professionaalina mõtled, kas liituda rahvusvahelise professionaalse võrgustikuga ... veel parem, Baltimaade kolleegidega enesearenduse mõttes, siis minu kogemus ütleb - jaaa! Osalesin superviisorite Baltvisiooni grupis Eesti, Läti ja Leedu kolleegidega. Meie väike koond kolmeaastasest koostööst on toodud siinsamas posteril. Lugupidamisega teie Helena Ehrenbusch...
Read More

Supervisioon

Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon või tööalane nõustamine, on süsteemne protsess, milles peamine fookus on töö teiste inimestega, professionaalse arengu toetamine ning rahuldust pakkuvate lahenduste leidmine keerulistes olukordades. Meeskonna supervisioonis on lisaks olulised teemad veel töömotivatsioon ja läbipõlemine, ressursside optimaalne kasutamine, suhted ja inimeste rollid meeskonnatöös. Organisatsioonisupervisioonis keskendutakse esmalt asutusele kui tervikule, juhtide tegevusele ja toetamisele ning töökultuurile, selle loomisele või (p)arendamisele. Superviisor aitab visualiseerida hetkeseisu, toetab eesmärkide seadmist, pakub vahendeid lahenduste leidmiseks, juhib refleksiooniprotsessi ja annab neutraalset tagasisidet toimuvale. Supervisiooni käigus toimub töötegevuste teadvustamine ja analüüs, misläbi saab võimalikuks isiksuslik ja professionaalne areng. "Õppimiseks ei piisa üksnes kogemusest. Kui inimene ei õpi reflekteerima oma kogemust, on väga tõenäone, et õpitu ununeb kiiresti või pole õpipotentsiaali optimaalselt ära kasutada. Reflektsioonist tulenevad tunded ja mõtted on need, mille kaudu tekivad uued vaatenurgad, kontseptsioonid ja lahendused. Uued vaatenurgad omakorda võimaldavad tulla efektiivselt toime uute olukordadega“ (Gibbs 1988) Reflektiivse õppimise oskused toetavad õpitu kiiremat omandamist, mistõttu on see metoodika tulemuslik professionaalsete oskuste arendamisel ja tööalase tõhususe parendamisel. Soovitan kasutada supervisiooniteenust, kui Teie või organisatsiooni jaoks on...
Read More

Coaching

COACHING sobib inimesele, kes väärtustab loovat mõtlemist, terviklikku visiooni, inspireerivat juhtimist, motiveerivat töökultuuri. Coaching on koostöö vorm, kus selged küsimused ja konkreetsed eesmärgid jõuavad seatud aja jooksul soovitud lahendusteni. Coachingu protsess lühidalt: loo visioon, järjesta prioriteedid, koosta tegevusplaan, vii see ellu, kohalda vastavalt vajadusele, usu endasse. Tegemist on õppe-, treeningu- või arengulise koostööga (olenevalt kokkuleppest ja coachi ettevalmistusest), milles keskendutakse konkreetse isikliku või erialase eesmärgi saavutamisele professinaalse coachi toel. Protsessi kestvus sõltub seatud eesmärgist ja lõpeb soovitud tulemuse saavutamisel. Coaching aitab luua VISIOONE ning juurutada neid REAALSUSESSE. Coachingut kasutavad ennekõike edukusele orienteeritud inimesed, meeskonnad ja organisatsioonid, kes usuvad, et nad on võimelised arenema ja muutuma. Coach julgustab inimest unistama ja seadma endale (kõrgemaid) sihte. Soovitan valida coachinguteenust, kui Teie soov on süsteemne areng ja muutused ehk: - tööks vajalike oskuste, harjumuste, käitumise defineerimine - ebatõhusate tegevuste tuvastamine - püsivate ja positiivsete muutuste juurutamine Coaching algab vestlusest teemal, mis on inimesele kõige tähtsam, mis on tema kirg, kuhu ta soovib jõuda ja miks see kõik talle tähtis on. Meeskonnas keskendume esmalt visioonide ja eesmärgi ülevaatamisele ning soovitud...
Read More